11 sierpnia 2020

ZIT

Lista działań    Do pobrania  Przetargi  Harmonogramy  Struktura  Osoby do kontaktu   Regulaminy Galeria Listy rekrutacyjne Staże wakacyjne 

Tytuł projektu:

Dodatkowe kwalifikacje zawodowe gwarancją lepszej pracy – programy rozwojowe szkolnictwa zawodowego w placówkach kształcenia zawodowego w Dąbrowie Górniczej. 

Numer projektu: WND-RPSL.11.02.03-24-057A/19-003

Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego 

Opis projektu: 

Projekt skierowany jest do uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Dąbrowie Górniczej, a jego celem jest zwiększenie w okresie trwania projektu, czyli od 1.08.2020 r do 30.09.2022 r szans zatrudnienia po ukończeniu szkoły 700 uczniów/uczennic szkół technicznych (Technicznych Zakładów Naukowych, Zespołu Szkół Ekonomicznych. Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Zawodowych), poprzez udzielenie im wielorakich form wsparcia w zakresie dodatkowych kompetencji pożądanych na rynku pracy (twardych i miękkich), a także znajomości realiów wymagań i warunków pracy na konkretnych stanowiskach w przedsiębiorstwach. W ramach projektu wsparciem objętych będzie 700 uczniów w postaci doradztwa zawodowego, kursów dających kompetencje pożądane przez pracodawców, dodatkowe. staże u pracodawców. Projekt przewiduje doposażenie szkół w specjalistyczne pracownie. Wsparciem zostanie również objętych 50 nauczycieli w zakresie podniesienia kompetencji merytorycznych i metodycznych.


Komunikaty projektowe: 

Rozstrzygnięcia przetargowe

Lista osób zakwalifikowanych na staże wakacyjne

Postępowanie przetargowe

Staże wakacyjne

Lista osób rozpoczynajacych kurs prawa jazdy w ramach projektu ZIT

Listy rekrutacyjne w ramach projektu ZIT

Przetargi

Pierwsze spotkanie grupy sterującej projektem