26 października 2017

Kursy i szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą kursów i szkoleń dla nauczycieli:

CZEŚĆ I

 

 1. Analiza i interpretacja wyników sprawdzianów oraz egzaminów zewnętrznych.
 2. Analiza wyników egzaminów zewnętrznych z uwzględnieniem metody edukacyjnej wartości dodanej.
 3. Analiza wyników kształcenia a poniesienie jakości pracy szkoły.
 4. Bezpieczeństwo uczniów w szkole.
 5. Budowanie autorytetu nauczyciela.
 6. Etyka zawodu nauczyciela oraz tworzenie kodeksu etycznego.
 7. Ewaluacja wewnętrzna – jak przeprowadzić ewaluację różnych obszarów pracy szkoły.
 8. Ewaluacja zewnętrzna – przygotowanie szkoły do ewaluacji zewnętrznej zgodnie z nowym rozporządzeniem o nadzorze pedagogicznym.
 9. Indywidualizacja procesu nauczania.
 10. Kompetencje interpersonalne nauczyciela.
 11. Komunikacja interpersonalna.
 12. Kontrola zarządcza – szkolenie rady pedagogicznej.
 13. Metody aktywizujące jako sposób na wdrożenie kompetencji kluczowych.
 14. Pierwsza pomoc przedmedyczna.
 15. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w placówce oświatowej w świetle najnowszych przepisów.
 16. Prawo oświatowe dla nauczycieli.
 17. Promocja szkoły – działania, które poprawią wizerunek twojej szkoły – skuteczne narzędzia promocji szkoły – promocja i wizerunek szkoły.
 18. WSO i PSO – wewnątrzszkolne ocenianie uczniów.
 19. Wypalenie zawodowe – jak zapobiegać.
 20. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w świetle obowiązujących nowych zmian w ustawie o systemie oświaty.
 21. Zebrania z rodzicami – jak przeprowadzić je efektywnie?

 

CZEŚĆ II

 1. Awans zawodowy nauczyciela wg znowelizowanych przepisów
 2. Budowanie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej wg rozporządzenia z 30 kwietnia 2013 roku.
 3. Diagnoza osiągnięć uczniów.
 4. Praca na lekcji z wykorzystaniem zasobów biblioteki szkolnej.
 5. Dokumentacja w pracy nauczyciela, zmiany w Karcie Nauczyciela.
 6. Innowacja pedagogiczna w szkole.
 7. Ocenianie kształtujące.
 8. Ochrona danych osobowych w szkole.
 9. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela.
 10. Prawa nauczyciela, a prawa ucznia.
 11. Prawo oświatowe dla nauczycieli.
 12. Przemoc w rodzinie ucznia.
 13. Rola i zadania wychowawcy klasy.
 14. Wielokulturowość w szkole.
 15. Założenia i cele reformy edukacji. Harmonogram wprowadzanych zmian